OBNOVA ODSTAVENÝCH RAMEN ŘEKY BLANICE

Objednatel: REVITA CZ, o.p.s.

 

Termín realizace: 1/2019 – 11/2020

 

Investice: 28 mil. Kč bez DPH

 

Ve sdružení s firmou Zvánovec a.s. jsme realizovali obnovu odstavených ramen řeky Blanice v k.ú. Skály a Žďár odbahněním a urovnáním svahů do předepsaného sklonu. Rozdílným zahloubením stávající nivelety odstaveného ramene byla vytvořena řada tůní. Revitalizace odstavených ramen přispěla ke zlepšení ekologické stability území, k rozšíření jeho druhové rozmanitosti a ke zvýšení akumulace vody v krajině.