TDS: REVITALIZACE PŘÍRODNÍ REZERVACE U SEDMI RYBNÍKŮ

Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny

 

Termín realizace: 5/2019 – 10/2020

 

Investice: 16,3 mil. Kč bez DPH

 

Předmětem díla byla rekonstrukce sedmi vodních nádrží na území přírodní rezervace U sedmi rybníků.

V lokalitě se vyskytují zvláště chráněné druhy vázané na vodní prostředí (zejména obojživelníci, ale i například rak říční nebo z bylin vachta trojlistá). Účelem byla tedy náprava současného neuspokojivého technického stavu nádrží a tím zachování vhodných podmínek pro cenné ekosystémy.

Vliv na vzhled lokality mají též vegetační úpravy (kácení a mýcení nevhodné vegetace), předpokládá se pozitivní vliv navrhnutých vegetačních úprav na lokalitu.

Prosvětlení – předmětem ochrany jsou zejména obojživelníci a jejich biotop, což vyžaduje prosvětlené mělké vodní plochy.