RYBNÍK PRAKŠICKÝ DOLNÍ

Objednatel: Rybářství Hodonín, s.r.o.

 

Termín realizace: 09/2019 – 10/2020

 

Investice: 16,6 mil. Kč bez DPH

 

Stavba vodní nádrže, včetně betonového výpustného zařízení (požeráku) s odtokovým potrubím (PP DN 500), na jehož vtoku jsou osazeny česle a které je zakončené betonovým čelem a odtokovým korytem.

Účel vodního díla je chov ryb, zadržení vody v krajině a dále krajinotvorný prvek ekologické stability krajiny – vodní plocha s přechodem do mokřadní části, litorální zóny, kde jsou vybudovány 3 tůně.