VÝSTAVBA KANALIZACE A ČOV V OBCI JIZERNÍ VTELNO

Objednatel: Obec Jizerní Vtelno

Termín realizace: 11/2018 – 08/2020

Investice: 66 mil. Kč bez DPH

Ve sdružení s firmou VHS Stavby a.s. realizujeme projekt složený ze dvou hlavních částí. První z nich je výstavba splaškové kanalizace, která je kombinací gravitačních a tlakových řadů o celkové délce 3,95 km a přípojek o celkové délce 1,5 km. Druhou částí je výstavba čistírny odpadních vod, na kterou je celá kanalizační síť napojena. Jedná se o dvoulinkovou mechanicko-biologickou ČOV s kapacitou 600 EO, tvořenou sdruženým objektem. Vyčištěná voda je odváděna do Strenického potoka.

Po dokončení stavby dojde k významnému zlepšení občanské vybavenosti v obci.